Lid 1: Algemeen
1.1
Op alle aanbiedingen en prijzen en vermeldingen op de website van BLT Wheels Dronten zijn de navolgende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden van toepassing.

1.2.
Naast deze algemene voorwaarden kan BLT Wheels Dronten aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

1.3.
De hierin vermelde voorwaarden prevaleren te allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn met of afwijken van de voorwaarden van BLT Wheels Dronten

Lid 2: Totstandkoming van de overeenkomst
2.1.
De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst bij BLT Wheels van een bestelling via internet (webwinkel), telefonisch, fysiek in winkel of anderzins.

2.2.
BLT Wheels heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Lid 3: Offertes
3.1.
De prijsvermeldingen van BLT Wheels gelden niet als offerte.

3.2.
Offertes worden uitsluitend op verzoek afgegeven en hebben een geldigheidsduur van 7 dagen tenzij anders is aangegeven.

Lid 4: Aanbiedingen
4.1.
Alle op de website van BLT Wheels vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op voorraad zijn. In de regel gelden deze niet voor artikelen die niet meer op voorraad zijn.

4.2.
BLT Wheels behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen.

Lid 5: Prijzen
5.1.
Alle prijzen op de website van BLT Wheels zijn inclusief 21% BTW.

5.2.
Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van BLT Wheels onder voorbehoud van type- of drukfouten. BLT Wheels heeft het recht voor levering de koper te informeren als dit het geval is.

5.3.
De producten van BLT Wheels Dronten worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van betaling.

Lid 6: Afbeeldingen van velgen / banden en verdere zaken
6.1.
Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren en dergelijken opgenomen op de website zijn slechts bij benadering en kunnen in beginsel geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst zijn.

Lid 7: Betaling
7.1.
Hoofdregel is dat de levering of montage plaats zal vinden nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden met iDeal.

7.2.
In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Lid 8: Verzending
8.1.
De koper draagt het risico voor de producten van het ogenblik af waarop zij aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

8.2.
De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten door de koeriersdienst opgeslagen. De hieraan verbonden kosten alsook gemaakte transport- en administratiekosten zijn voor rekening van de koper.

8.3.
Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen dan worden deze teruggestuurd naar BLT Wheels, eventueel na opslag bij de koeriersdienst.

8.4.
In geval de koper zonder rechtsgeldige annulering een bestelde rembourszending geweigerd heeft in ontvangst te nemen of 2 weken niet heeft afgehaald van de door de koeriersdienst op te geven opslagplaats, zal BLT Wheels de koper een factuur sturen van de door BLT Wheels gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten evenals mogelijke waardevermindering. BLT Wheels is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven.

Lid 9: Levering

9.1

Lid 10: Garantie en conformiteit
10.1.
BLT Wheels staat in voor een hoge kwaliteit van de door haar verleende diensten en voor de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

10.2.
BLT Wheels staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

10.3.
De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten afhankelijk van het merk en type te voorzien van een duidelijke klachtomschrijving en dient deze op eigen kosten in de originele verpakking met de factuur te retourneren naar BLT Wheels. Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van aan BLT Wheels verwijtbare defecten zullen deze gebreken kosteloos worden verholpen. Dit geldt niet voor eventuele schades achteraf: het is aan een klant om een set te beoordelen. Door betaling keurt de klant een set goed. Eventuele geschillen dienen rechtstreeks met het betreffende montage-punt opgenomen te worden. BLT Wheels is verantwoordelijk voor een schadevrije levering van losse velgen en/of losse banden.

10.4.
Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper en na betaling, dan zijn alle reparatie- en verzendkosten voor diens rekening.

10.5.
Een door fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

10.6.
De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
10.6.1: indien de koper de producten heeft verwaarloosd.
10.6.2: indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht en/of heeft laten aanbrengen waaronder. Ook vallen reparaties die niet door of namens BLT Wheels zijn verricht.
10.6.3: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde montage, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
10.6.4: bij beschadiging door inwerken van zaken als pekel en zouten, veelal voorkomend in winterse omstandigheden.
10.6.5: indien het product niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
10.6.6: indien het product wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.
10.6.7: indien de koper de producten op andere wijze heeft veronachtzaamd.

Lid 11: Eigendomsvoorbehoud
11.1.
De eigendom van geleverde producten door BLT Wheels wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

Lid 12: Handelsmerk
12.1.
De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door BLT Wheels afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Elke wijziging, hoe dan ook, doet de garantie en/of retourneren vervallen

Lid 13: Aansprakelijkheids-beperking
13.1.
BLT Wheels aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere producten van koper of van derden welke direct of indirect veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product.

13.2.
VelgenHuis is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten welke is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, niet juist gebruik of gebruik buiten de specificaties.

13.3.
Verder aanvaardt BLT Wheels geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, ontstaan door onverantwoordelijk of onveilig gebruik tijdens het gebruik, in welke vorm dan ook en rijdend of stilstaan van de auto.

Lid 14: Overmacht
14.1.
Indien BLT Wheels door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachts toestand.

14.2.
Indien de overmacht 1 maand duurt hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachts-situatie dit rechtvaardigt.

14.3.
In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als BLT Wheels als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

14.4.
BLT Wheels zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Lid 15: Ontbinding
15.1.
Indien de koper zijn verplichtingen jegens BLT Wheels niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die BLT Wheels te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

15.2.
In gevallen onder 15.1. genoemd, heeft BLT Wheels het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden of gebruik te maken van het bepaalde in Lid 11.

15.3.
BLT Wheels is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde producten terug te nemen.

15.4.
In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst BLT Wheels schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

15.5.
De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.

15.6.
In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door BLT Wheels verrichte prestaties, en heeft BLT Wheels onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

15.7.
Bij een ontbinding van een bestelling waarbij velgen en/of banden zijn besteld, zullen er annuleringskosten van minimaal €50,00 in rekening worden gebracht. In sommige gevallen is dit bedrag hoger, omdat de leverancier van VelgenHuis een bedrag berekent voor administratie en verzending van de geleverde wielen. VelgenHuis factureert dit bedrag door aan de klant. Dit bedrag is exclusief transactiekosten (iDeal €1,20).

15.8.
Ten aanzien van de wet ‘Koop op afstand’ geldt voor particuliere afnemers dat zij een wettelijk gereguleerde afkoelingsperiode van 14 werkdagen mogen gebruiken om ongebruikte en in onberispelijke verkoopbare staat afgenomen producten te kunnen retourneren en het volledige aanschafbedrag dan door BLT Wheels wordt terugbetaald. Hierbuiten vallen speciaal op bestelling geleverde artikelen, velgen waarop banden gemonteerd zijn (geweest), velgen die gemonteerd zijn geweest of andere oorzaken van waardevermindering. Alle verkopen via de website, e-mail of telefoon worden gezien als verkopen op bestelling. BLT Wheels hanteert geen eigen voorraad. Voorraad is enkel aanwezig bij leveranciers van BLT Wheels.

Lid 16: Toepasselijk recht
16.1. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Bij geschillen zullen beide partijen zich wenden tot de Rechtbank te Den Haag, c.q. het kantongerecht te Den Haag.

Lid 17: Overige kenmerken
17.1. U kunt deze algemene voorwaarden ook altijd op papier aanvragen bij BLT Wheels.
17.2. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met ons.

Naast deze algemene voorwaarden kan BLT Wheels aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.